Ochrana oznamovatelů


Shrnující informace

Kdo může oznamovat:
kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání. Z oznamování jsou vyloučeny osoby dle § 2 odst. 3 písm. c) až g) a j).

Co se oznamuje:
porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.

Jak se oznamuje:
komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů, anonymní oznámení se přijímají.


Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů?
V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Ochrana osob a osobních údajů
V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.


Jak bude s oznámením naloženo:
V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.


Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)
Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte

Případně načtením QR kódu

 Odkaz na formulář

Příslušná osoba:

JUDr. Robert Pecka, LL.M.
pecka@lexnova.cz
+420 737 209 716

Elektronicky na adresách:

www.oznam.to PIN: U8Q6
www.oznamovatel.justice.cz

Písemně na adresu:

Whistleblowing
Elektro - viola s.r.o.
Luženská 2610
269 01 Rakovní

Článek je také možné stáhnout v PDF [128kB]