Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Elektro – viola s.r.o.
IČ: 27094600, se sídlem Luženská 2610, 26901 Rakovník.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 95814.

 

Předmětem těchto obchodních podmínek je stanovení podmínek, za kterých se uskutečňuje prodej zboží společnosti Elektro – viola s.r.o. (IČ: 27094600) se sídlem Luženská 2610,
269 01 Rakovník (dále jen "prodávající") koncovým zákazníkům (dále jen "kupující").

Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem § 1751 a násl. z.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v kupní smlouvě nebo v podmínkách se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších novelizací.

I. Obecná ustanovení

 1. Předmětem plnění se rozumí dodávky zboží včetně dopravy a služeb s dodáním souvisejících. Dodávky se uskutečňují na základě objednávek kupujícího. Pro účely vzájemné komunikace kupujícího a prodávajícího slouží zejména email a telefon.
 2. Odchylná ujednání v kupní smlouvě a/nebo v rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

II. Uzavírání kupních smluv

 1. Návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy (dále též „objednávka“) musí:
 • obsahovat přesné označení kupujícího včetně IČ a DIČ,
 • jméno a kontaktní údaje osoby oprávněné jednat za obchodní firmu či podnikatele,
 • obsahovat buď druh, množství zboží a cenu zboží nebo odkaz na číslo cenové nabídky prodávajícího,
 • obsahovat požadovanou lhůtu dodání zboží,
 • vymezovat způsob přepravy zboží,
 • vymezovat místo, do něhož má být zboží přepraveno – dodáno.
 1. Objednávkou se také rozumí odeslání objednávkového formuláře ve webovém rozhraní elektronického obchodu na adrese viola.cz. K tomuto účelu lze využít i vzor objednávky zveřejněný na internetových stránkách prodávajícího.
 2. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení využije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.
 3. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).
 4. Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení, ale prodávající má právo účtovat storno poplatek ve výši 15 % z ceny objednaného zboží. Po odeslání zboží již nelze objednávku stornovat a kupující je povinen uhradit kupní cenu v celé výši.
 1. Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:
 • zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo)
 • objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky)
 • zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

III. Cena zboží

 1. Kupující se zavazuje zaplatit za dodané zboží prodávajícímu dohodnutou kupní cenu za podmínek stanovených pro každou dílčí dodávku.
 2. Nebude-li smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, budou v kupní ceně zboží zahrnuty všechny náklady prodávajícího související s předáním zboží kupujícímu ve stavu nemajícím vady, zejména pak dopravní náklady, materiálové náklady, náklady na balení zboží, náklady na kontrolu zboží atd.
 3. Kupní cena uvedená v objednávce či jejím potvrzení není cenou pevnou či konečnou, když prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit cenu zboží z důvodu úpravy ceny provedené výrobcem nebo dodavatelem prodávajícího, nebo změnou cen materiálových nákladů. Změna ceny dle tohoto odstavce není považována za porušení smluvních povinností.
 4. Prodejní cena kabelů (vodičů) se skládá z bázové ceny a ceny kovu, ze které je kabel (vodič) vyráběn. Prodejní cena kabelů (vodičů) je proto přímo odvislá od výše ceny mědi a hliníku na světových trzích a v tomto důsledku se prodejní ceny kabelů (vodičů) neustále mění a jsou takto svázány. Prodejní ceny kabelů (vodičů) v nabídce, pokud není speciálně určeno jinak, platí v den vyhotovení této nabídky.

IV. Recyklační poplatky

 1. Recyklační poplatek (příspěvek na historická elektrozařízení) je účtován k ceně zboží. Poplatky jsou účtovány na základě novely zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Výše recyklačního poplatku bude uvedena též na daňovém dokladu.

V. Dodací lhůty

 1. Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem (a má termín dodání potvrzený od dodavatele), oznámí prodávající kupujícímu v momentu potvrzení objednávky. Na zboží, na které nebude prodávající schopen stanovit přesný termín dodání (z důvodu, že mu tuto skutečnost nesdělí jeho dodavatel), je termín dodání pouze orientační. Prodávající je ale povinen kupujícímu sdělit, že se jedná o termín orientační.

VI. Dodání zboží

 1. Prodávající zabalí zboží pro přepravu způsobem standardním pro příslušný druh zboží. Cena za dopravu je vyčíslena na faktuře. Cena balení je zahrnuta v prodejní ceně. V případě požadavku na jiný typ balení, než je standardní způsob, je kupující povinen tento požadavek uvést v objednávce a náklady na nestandardní balení a manipulaci budou prodávajícím přiúčtovány k ceně zboží.
 2. Prodávající a kupující se dohodli, že závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn v okamžiku, kdy zboží bude dodáno prodávajícím do sídla kupujícího případně jiného místa určení v České republice uvedeného kupujícím v písemné objednávce.
 3. Možnosti dodání zboží jsou upraveny v „Dopravní a reklamační podmínky“ prodávajícího, které jsou součástí těchto obchodních podmínek a jejich aktuální znění je uveřejněno na internetové adrese prodávajícího, viola.cz .
 4. Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít a převzetí jednotlivé dílčí dodávky zboží kupujícím potvrdit podpisem jednotlivých dodacích listů kupujícím (řádně a čitelně označena obchodní firma kupujícího, příp. jméno a příjmení kupujícího, jméno osoby, která zboží převzala a podpis této osoby). V případě dodání zboží přepravní službou formou dobírky, je kupující povinen do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k vyzvednutí zboží, zboží převzít a uhradit fakturu. V případě, že takto neučiní, bude zboží vráceno zpět do skladu prodávajícího, a to na náklady kupujícího, které mu budou přeúčtovány. Povinnost odběratele zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené se skladováním zboží tím není dotčena.

VII. Platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží na základě daňového dokladu, a to v termínu uvedeném na daňovém dokladu. Kupní cena je uhrazena v okamžiku připsání na bankovní účet prodávajícího, nebo složením do jeho pokladny. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem.
 2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu na výslednou kupní cenu včetně obalů (kabelových bubnů, palet, ostatního přepravního materiálu) a případného manipulačního poplatku.
 3. Prodávající je oprávněn žádat přiměřenou zálohu nebo jiné zajištění na výslednou (konečnou) cenu.
 4. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ve stanovené lhůtě splatnosti, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny zboží za každý započatý den prodlení.
 5. Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.
 6. Platby přes e-shop je možné provádět bezhotovostně, buď klasickým bankovním převodem nebo s využitím platební brány od společnosti ComGate Payments, a.s. se sídlem Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové pomocí platby kartou nebo online platebním příkazem ( platebním tlačítkem ). 

  Případné reklamace a dotazy k platbám je možné uskutečnit na:

  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Internet: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
  Tel: +420 228 224 267

VIII. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží

 1. Kupující, pokud je spotřebitelem dle § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců za splnění následujících podmínek:
 • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
 • v původním obalu,
 • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.)
 • s průvodním dopisem – odstoupení od smlouvy.
 1. Kupující nemůže odstoupit od smluv:
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.

IX. Odpovědnost za vady - reklamace

 1. Prodávající dodá zboží v jakosti, odpovídající účelu, k němuž se dodávané zboží zpravidla používá. Na zboží dodané prodejcem se vztahuje záruka dle českých právních předpisů platných v době prodeje. Kupující má tak vůči prodejci práva z vadného plnění podle § 2099 s násl. obč. zák. a povinnosti prodejce vůči kupujícímu ze záruky za jakost zboží se řídí prohlášením o záruce výrobce zboží.
 2. Pro posouzení jakosti věci dodané společností je rozhodující technická dokumentace výrobce daného zboží.
 3. Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší „Reklamační podmínky“, které jsou k nahlédnutí na viola.cz nebo v provozovnách Elektro-viola s.r.o.

X. Ochrana osobních dat

 1. Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považována za soukromé a důvěrné. Tyto data jsou tedy bezpečně uložena na našich chráněných serverech a samozřejmě nejsou poskytovány třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.
 2. Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání kupujícího u prodávajícího.
 3. Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze. K tomuto účelu lze použít vzorový formulář „GDPR Žádost o vymazání nebo změnu údajů subjektu“, který naleznete na stránkách www.viola.cz.
 4. Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se stávají součástí všech smluv s prodávajícím jejich akceptací kupujícím, za níž se považuje vedle podpisu zákazníka i jen samotné uzavření rámcové kupní smlouvy či její dílčí kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné smlouvy s prodávajícím, a od tohoto okamžiku jsou mezi smluvními stranami platné a účinné.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu, a její účinnost, prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2021 a nahrazují všechny Obchodní podmínky vydané dříve.

 

Soubor ke stažení